5. 12. 2007

Vyjádření ministerstva ŽP k stavbě hotelu v Ostravici

Obdrželi jsme vyjádření náměstka ministra životního prostředí RNDr. Františka Pelce k investičnímu záměru „Rozvoj obce Ostravice – Hotelový komplex včetně Wellness a kongresové centrum
Následuje výňatek z dopisu:

„Na základě Vámi popsaných skutečností se domnívám, že tento projekt neodpovídá zásadám udržitelného rozvoje oblasti. Uvedené území, společně s blízkou CHKO Beskydy náleží ke karpatské oblasti, vymezené "Karpatskou úmluvou". Prostřednictvím této Úmluvy má být na území Karpat zajištěn udržitelný rozvoj a ochrana přírodního a kulturního bohatství Karpat. Tento rozvoj je spojen se zachováním tradičního rázu území a vzhledu krajiny, se vznikem a fungováním pouze "udržitelných forem cestovního ruchu", nezatěžujících životní prostředí a respektující krajinný ráz daného místa.

Navržené ubytovací zařízení svým popisem odpovídá velkokapacitnímu ubytovacímu zařízen pro potřeby masového cestovního ruchu, které v oblasti Beskyd a obce Ostravice s 2000 obyvateli jeví jako problematické a nesplňuje podmínky pro provozování udržitelného cestovního ruchu (např. agroturismu, ekoturismu apod.). To samozřejmě ponese negativní dopady na životní prostředí obce, jejího blízkého okolí, zejména CHKO Beskydy, na ohrožené druhy flóry a fauny a znehodnotí ráz typické horské obce Beskydska, pro kterou je překrásná horská příroda největším bohatstvím. [...] Ze zaslaných připomínek vyplývá, že výstavbou budou pravděpodobně dotčeny zájmy ochrany významného krajinného prvku les a rovněž a rovněž také ochrana krajinného rázu a dojde k záboru zemědělského půdního fondu.
Související odkazy

"Národní centrum šetrné turistiky" - základním posláním centra je nastavení a prosazování základních standardů šetrného cestovního ruchu.

Evropské centrum pro eko agro turistiku: - vytváří a podporuje turismus, který podporuje organické zemědělství, udržitelný rozvoj území, ochranu přírody a životního prostředí, ochranu přírodního a kulturního dědictví států. Připravované a realizované inovativní projekty pro podnikatele, veřejnou správu i vládní instituce přispívají k udržitelnému rozvoji prostřednictvím odpovědného cestovního ruchu.

(Pozn.: Odkazy v citovaném textu nebyly součástí vyjádření.)

Žádné komentáře:

Okomentovat