19. 3. 2009

Odborné posudky na developerské projekty na Ostravici

Předkládáme stručný výpis posudků developerských projektů na dolní Ostravici, které na náš podnět objednala obec Ostravice u České komory architektů.

Karel Doležel: Navrhovaná developerská zástavba na Ostravici je naprosto nežádoucí

Člen dozorčí rady České komory architektů Ing. arch. Karel Doležel považuje celkový developerský záměr na Ostravici za megalomanský a z hlediska urbanismu jdoucí proti samotné podstatě krajinného rázu.  Povrchní přístup navrhovatele k tak důležitému urbanistickému skutku může zásadně poškodit charakter obce Ostravice.

Dále se Doležel zaměřuje především na objekt Centra, který charakterizuje jako kýčovitý a z urbanistického hlediska zcela neopodstatněný svým tvarem a hmotou. Centrum je pro něj karikatura s rysy pokleslé architektury 90. let minulého století, která zásadně narušuje původní a přirozeně rostlou podstatu obce.

"Z urbanistického hlediska lze projekt označit za neúměrně nad-dimenzovaný, a to jak v rozsahu, tak formě. Pokud by nebyl zásadně redukován, dojde k nevratnému zásahu do struktury obce. Především Centrum je pro danou lokalitu svým obřím, necitlivým a nepochopitelným symetrickým řešením naprosto nevhodné (…) Lokality bytových a rodinných domů jsou rovněž předimenzovány co do počtu vlastních objektů a jednotlivá území neadekvátně zahušťují (…) pro vzhled obce do budoucna je tato varianta absolutně nežádoucí

Zjištění Petra Veličky

Druhý místopředseda dozorčí rady České komory architektů Ing. Petr Velička zjistil závažnou skutečnost, že předložená dokumentace pro územní řízení byla zpracována neoprávněnou osobou - Ing. Antonínem Závadou. Na základě dokumentace zpracované profesně nezpůsobilou osobou pak podle Veličky nelze vést územní řízení.

V týmu hodnocení vlivů navrhovaných staveb na krajinný ráz z hlediska architektury se podle Veličky nenacházela osoba s příslušnou kvalifikací. Dané posudky jsou tedy naprosto nedostačující pro hodnocení vlivu na krajinný ráz a nejsou relevantním podkladem pro podporu správního rozhodnutí z hlediska urbanismu, architektury a tvorby krajiny.

Odkazy:

Česká komora architektů
Karel Doležel, Posouzení urbanistického řešení projektu Ostravice Active Live na dolní Ostravici, 9.7.2008.
Petr Velička, Zjištění na základě žádosti o posouzení vhodnosti urbanistického řešení nové zástavby na Ostravici, 24.6.2008.

Žádné komentáře:

Okomentovat