6. 4. 2009

Zpravodaj Ostravice zelená č.3

Dovolte mi Vás informovat o současném stavu projektů výstavby na dolní Ostravici, proti kterým jsme uspořádali společnou petici. Na náš podnět vedení obce Ostravice požádalo o odborné posouzení dané zástavby u České komory architektů v Praze. Obec obdržela posudky dva:


  •  první posudek dává za pravdu námi vzneseným námitkám o naprosté nevhodnosti navrhované zástavby. Citujeme ze závěru posudku, který vypracoval člen dozorčí rady České komory architektů Ing. arch. Karel Doležel z Brna: "Z urbanistického hlediska lze projekt označit za neúměrně naddimenzovaný, a to jak v rozsahu, tak formě. Pokud by nebyl zásadně redukován, dojde k nevratnému zásahu do struktury obce. Především Centrum je pro danou lokalitu svým obřím, necitlivým a nepochopitelným symetrickým řešením naprosto nevhodné (…) Lokality bytových a rodinných domů jsou rovněž předimenzovány co do počtu vlastních objektů a jednotlivá území neadekvátně zahušťují (…) pro vzhled obce do budoucna je tato varianta absolutně nežádoucí."
  • ve druhém posudku, který vypracoval druhý místopředseda dozorčí rady České komory architektů Ing. Petr Velička, se uvádí, že architekt Ing. Antonín Závada nebyl profesně způsobilý zpracovat příslušnou projektovou dokumentaci pro územní řízení (zastavovací plán a urbanistické řešení). Podle tohoto zjištění Závada nemůže provádět projektové práce týkající se urbanismu a územního plánování v území, kde neexistují platné územně plánovací dokumenty. Jeho projekty jako soubor staveb se tedy nemohou stát podkladem pro vedené územní řízení.

Stavební úřad v Ostravici i přes tyto jednoznačně zamítavé posudky dále postupně vydává souhlasná územní rozhodnutí s jednotlivými projekty. Územní řízení přitom provázejí četná procesní pochybení: například územní rozhodnutí stavební úřad vydává teprve po dvou letech od obdržení žádosti. Nejen z těchto důvodů se Ostravice zelená proti vydaným rozhodnutím odvolává a budeme tak činit do té doby, než bude vše v souladu s platnými zákony České republiky.

Kámen úrazu však spočívá v tom, že nezávisle na územních řízeních jsou developerské projekty zapracovány do konceptu územního plánu Ostravice, a to na základě schváleného zadání. Znamená to, že ať už dopadnou územní řízení jakkoliv, bude-li schválen územní plán, může investor znovu usilovat o realizaci svého záměru, tentokrát již v souladu se schváleným územním plánem. V současnosti se pokoušíme tomuto záměru předejít.

Na tvorbě územního plánu se kromě projektanta a pořizovatele podílí také zástupce obce pověřený zastupitelstvem. Pro zpracovávaný územní plán je tímto zástupcem Ing. Jaromír Dobrozemský. Máme za to, že Dobrozemský není pro funkci zástupce obce v takto závažné věci tou pravou osobou. Určeným zástupcem ve věci, která tak zásadně ovlivní budoucí život občanů Ostravice, by měl být člověk s vizí, který je ochoten tomuto problému věnovat svůj čas a naslouchat názorům jiných. Na zasedání zastupitelstva 23. února 2009 jsme proto přednesli návrh na změnu zástupce obce pro tvorbu územního plánu. Zastupitelé budou o našem návrhu hlasovat na nejbližším zasedání.

Žádné komentáře:

Okomentovat